top of page

Podmínky zpracování osobních údajů

Tímto uděluji svůj svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný souhlas společnosti Ing. Josef Chlum – ELITE BOHEMIA, se sídlem Slunečná 639, 513 01 Semily, Česká republika, IČ: 64241483, DIČ: CZ 6612201882, sp. A 9560, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, jakožto správci osobních údajů („správce“)

k zasílání obchodních a marketingových sdělení správcem, včetně zasílání nabídek a informací o akcích pořádaných správcem nebo jeho obchodními partnery,

dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a jiných právních předpisů týkajících se osobních údajů a za těchto podmínek:

 

 • Osobní údaje

 

 1. Správce je oprávněn za účelem zasílání obchodních sdělení zpracovávat osobní údaje subjektů údajů poskytnutých fyzickou osobou jakožto zákazníkem správce („subjekt“).

 2. Správce zpracovává pouze osobní údaje, které mu subjekt sám poskytne, a to jméno, příjmení, e-mailová adresa, doručovací adresa, země, telefonní číslo („osobní údaje“).

 

 • Účel a doba zpracování

 

 1. Správce zpracovává osobní údaje subjektu za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení, zejména informací týkajících se zboží, služeb a pořádaných akcí správce nebo jeho obchodních partnerů („sdělení“).

 2. Tento souhlas uděluje subjekt správci na dobu 10 let ode dne jeho udělení. Po tuto dobu budou osobní údaje subjektu za tímto účelem uloženy a zpracovávány a správce je na základě tohoto souhlasu oprávněn zasílat sdělení prostřednictvím poštovních služeb na doručovací adresu subjektu či na e-mailovou adresu subjektu, a to po dobu 10 let ode dne udělení souhlasu nebo do dne jeho odvolání subjektem.

 

 • Souhlas

 

 1. Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním sdělení dle těchto podmínek uděluje subjekt dobrovolně a má právo jej kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresusales@elitebohemia.cz, či v případě sdělení obdrženého e-mailem kliknutím na odkaz v zápatí sdělení, případně písemně zasláním odvolání souhlasu společnosti na adresu uvedenou shora u společnosti.

 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů subjektu pro zasílání obchodních a marketingových sdělení je souhlas subjektu udělený dle ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) GDPR, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a dále dle ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas.

 

 • Zpracování osobních údajů

 

 1. Zpracováním osobních údajů se v daném případě rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji, který je prováděn bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, uložení, vyhledání, nahlédnutí, použití ke stanoveným účelům, výmaz nebo zničení osobních údajů.

 2. Správce se zavazuje neposkytnout osobní údaje subjektů pro účely zasílání obchodních sdělení třetím osobám bez výslovného souhlasu subjektu.

 3. Správce je povinen chránit osobní údaje subjektů před jejich zneužitím či před neoprávněným přístupem třetích osob přijetím odpovídajících organizačně-technických opatření.

 4. Správce uchovává osobní údaje subjektů v elektronické podobě a jsou chráněny zejména přístupovými hesly. Fyzické nosiče elektronických informací i osobní údaje uchovávané v tištěné podobě jsou chráněny před neoprávněným přístupem třetích osob a osobní údaje uložené na nosičích jsou chráněny rovněž antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

 5. K automatizovanému zpracování osobních údajů správcem nedochází.

 

 • Práva subjektu údajů

 

 1. Subjekt údajů má právo na informace o tom, jaké osobní údaje a v jakém rozsahu správce zpracovává. Tyto informace může subjekt získat na vyžádání na e-mailové adrese: sales@elitebohemia.cz

 2. Subjekt údajů má právo tento svůj souhlas udělený správci kdykoli odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu sales@elitebohemia.czči v případě sdělení obdrženého e-mailem kliknutím na odkaz v zápatí sdělení nebo písemně zasláním odvolání souhlasu společnosti na adresu uvedenou shora u společnosti. Odvoláním souhlasu však není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů, která vychází ze souhlasu, jenž byl dán před jeho odvoláním.

 3. Subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které správce zpracovává. Toto právo může subjekt uplatnit na e-mailové adrese: sales@elitebohemia.cz.  Na požádání může být subjektu vydáno potvrzení, zda a jakým způsobem jsou osobní údaje subjektu zpracovávány. Subjekt má rovněž právo na upřesnění informací z těchto podmínek souhlasu ve vztahu k jeho osobě.

 4. Subjekt má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů proti zpracování osobních údajů správcem, za předpokladu, že se domnívá, že k tomuto zpracování dochází protizákonně.

 5. Subjekt má právo na opravu a doplnění chybných osobních údajů zpracovávaných správcem, toto právo může subjekt uplatnit kontaktováním e-mailové adresy:sales@elitebohemia.cztak, že upozorní že jsou jeho osobní údaje chybné nebo neúplné. Správce po takovém upozornění bez zbytečného odkladu údaje opraví nebo doplní.

 6. Subjekt má právo na to, aby byly jeho osobní údaje beze zbytku zničeny, pokud k tomu správce vyzve na e-mailové adrese: sales@elitebohemia.cz. Správce pak bez zbytečného odkladu dotčené osobní údaje beze zbytku zničí.

 7. Subjekt má právo, aby správce omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud:
  a. subjekt popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby mohl správce přesnost údajů ověřit,
  b. správce již osobní údaje subjektu nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt je potřebuje pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků,
  c. je zpracování protiprávní.

 8. Subjekt má právo na přenositelnost údajů, tedy získat veškeré osobní údaje, které správci poskytl, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a zároveň tyto údaje předat jinému správci, a to i prostřednictvím původního správce, pokud se osobní údaje zpracovávají automatizovaně.

 9. Subjekt má i v případě jakýchkoli dotazů možnost kontaktovat správce na e-mailové adrese: sales@elitebohemia.cz.

 10. Potvrzení o tom, že subjekt údajů souhlasil se zpracováním svých osobních údajů za účelem zasílání obchodních a marketingových sdělení, se provede v příslušném formuláři. „Souhlas se zasíláním obchodních a marketingových sdělení“, kde budou uvedeny podrobné informace souhlasu. Za účelem archivace tohoto souhlasu ze strany správce budou zároveň identifikační údaje subjektu uloženy v databázi systému.

bottom of page