top of page

pravidla soutěže 

Pravidla soutěže o broušenou stolní lampu

 

Pořadatel soutěže:

 

Ing. Josef Chlum – Elite Bohemia

sídlem: Slunečná 639, 513 01 Semily
IČ:    64241483
DIČ: CZ6612201882
 

Organizátor soutěže:

Ing. Iveta Burkoňová
IČ: 08391173
sídlem: Neklanova 815, 460 14 Liberec

 

Název soutěže: Soutěž o broušenou stolní lampu (dále jen „soutěž“)

Místo průběhu soutěže:

Soutěž probíhá prostřednictvím sociální sítě Facebook a Instagram (dále jen „místo konání soutěže“ nebo „Facebook, Instagram.“).

 

Trvání soutěže: Soutěž trvá od 2.12. 2021 do 6.12.2021 (dále jen „doba konání soutěže“)

Účastníci soutěže:

Soutěže se může účastnit každá fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České nebo Slovenské republiky, která je registrována na sociální síti Facebook (www.facebook.com) nebo Instagram (www.instagram.cz) má po celou dobu soutěže aktivní svůj Facebook účet nebo Instagramový účet a splní všechny podmínky dle těchto pravidel soutěže (dále jen „soutěžící“). Soutěžící se zavazují dodržovat veškerá pravidla použití sítě Facebook uvedená na www.facebook.com/terms.php.

Princip soutěže:

Soutěžící se zapojí do soutěže zasláním komentáře k soutěžnímu příspěvku ze dne 2.12.2021 (dále jen „soutěžní příspěvek“) na facebookovém či instagramovém profilu Elite Bohemia na serveru Facebook.com, nebo na stránkách https://www.facebook.com/EliteBohemiaLighting. https://www.instagram.com/elite_bohemia_lighting/  (dále jen „Profil Pořadatele“) v průběhu doby trvání soutěže.

 

Zveřejněním soutěžního příspěvku do komentáře na profilu Pořadatele na Facebooku, Instagram soutěžící souhlasí s těmito pravidly Soutěže, a zároveň potvrzuje (popř. uděluje) Pořadateli svůj souhlas s pravidly Soutěže a užitím jeho podobizny a projevů osobní povahy za podmínek uvedených níže v těchto pravidlech.

 

Každý soutěžící se může zúčastnit soutěže pouze jedenkrát s jedním soutěžním příspěvkem.

Do vyhodnocení soutěže nebudou zařazeni soutěžící, jejichž soutěžní příspěvek byl zveřejněn po uplynutí doby konání soutěže.

Vyhodnocení soutěže:

Výherci soutěže budou Pořadatelem vybrání ze soutěžících, kteří splnili všechny podmínky soutěže.

Výhry a vyhlášení vítězů

Pořadatel vkládá do soutěže následující výhry: broušenou křišťálovou lampu. Výherci budou vyhlášeni prostřednictvím příspěvku na Profilu Pořadatele nejpozději do 20 pracovních dní ode dne uplynutí doby konání soutěže.

Vylosovaní výherci budou Organizátorem kontaktováni do 3 pracovních dní ode dne vyhlášení výherců zprávou zaslanou prostřednictvím sítě Facebook s žádostí o sdělení adresy bydliště pro účely zaslání výhry.

V případě, že nebude možné výherce kontaktovat do 3 pracovních dní ode dne vyhlášení výherců, jakož i v případě, že výherce neodpoví v této lhůtě na zprávu Organizátora a nesdělí adresu pro zaslání výhry, nárok na výhru zaniká. Pořadatel vylosuje náhradního výherce za výherce, jemuž nárok na výhru zanikl, za podmínek a způsobem uvedeným výše pro výběr výherců.

Výhra v soutěži bude výhercům zaslána na adresu sdělenou organizátorovi do 10 dní ode dne sdělení adresy.

Společná ustanovení pro výhry

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli újmu způsobenou v souvislosti s užíváním výher. Nebezpečí škody na výhře přechází na výherce okamžikem předání výhry výherci. Výhercům nevzniká právo výhry reklamovat, nebude-li pro jednotlivý případ výslovně dohodnuto jinak.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry není možné alternativně vyplatit v hotovosti ani v jiném plnění. Výhry není možné vymáhat soudní cestou.

Pořadatel si vyhrazuje právo výměny výher bez udání důvodů za výhry, které jsou odpovídající náhradou.

Vyloučení ze soutěže

Ze soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo obdobném vztahu k Pořadateli či Organizátorovi soutěže.

Do soutěže nebudou zařazeny osoby, které neuvedou všechny požadované údaje o soutěžícím a osoby, které neudělí souhlas s těmito pravidly, popřípadě jakýmkoli jiným způsobem nevyhoví těmto pravidlům.

Pořadatel si vyhrazuje právo kontroly doručených soutěžních příspěvků. Pořadatel je oprávněn bez dalšího a bez jakékoli náhrady vyloučit ze soutěže účastníka, jehož soutěžní příspěvek, je dle rozhodnutí Pořadatele z jakéhokoli důvodu nevhodný, zejména z důvodu neetičnosti, vulgárnosti či protizákonnosti, aniž by toto své rozhodnutí byl povinen dále zdůvodňovat. Rozhodnutí Pořadatele je konečné.

Osobnostní práva

Účastník soutěže výslovně souhlasí s tím, že Pořadatel soutěže je oprávněn užít v souladu s § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, bezplatně jeho podobiznu, obrazový záznam týkající se účastníka soutěže či jiné jeho projevy osobní povahy poskytnuté účastníkem Pořadateli v rámci soutěže s uvedením jména a příjmení účastníka v médiích (včetně internetu) a propagačních a reklamních materiálech Pořadatele v souvislosti s touto soutěží, a to po dobu jednoho (1) roku od ukončení doby konání soutěže.

Autorská práva

Účastník odesláním soutěžního příspěvku výslovně uděluje Pořadateli bezplatnou nevýhradní licenci ke všem způsobům užití jeho soutěžního příspěvku, zejména k užití v reklamních a propagačních materiálech Pořadatele, územně neomezenou, a to

  •  na dobu jednoho (1) roku od ukončení doby konání soutěže, resp.

  •  na dobu pěti (5) let od ukončení doby konání soutěže v případě, kdy soutěžní příspěvek neobsahuje osobní údaje účastníka, (dále jen „licence“).

Soutěžící dále souhlasí s tím, že v případě, kdy soutěžní příspěvek neobsahuje osobní údaje účastníka, může Pořadatel oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě. Pořadatel není povinen udělenou licenci využít. Soutěžící dále výslovně uděluje svolení s tím, že Pořadatel je oprávněn soutěžní příspěvek upravovat či jinak do něj zasahovat, používat k vytvoření dalších děl, zařadit do jiného díla, to vše platí i pro název či označení soutěžního příspěvku.

Informace o zpracovávání osobních údajů

Účastí v soutěži účastník bere na vědomí a souhlasí se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů, tj. zejména jména, příjmení, věku, data narození, adresy na sociální síti Facebook, emailové adresy, adresy bydliště, příp. jiné adresy pro účely doručení výhry, telefonního čísla, případně podoby účastníka zachycené na profilové fotografii a v rámci soutěžního příspěvku (dále jen „údaje“) do databáze Pořadatele a s jejich následným zpracováním Pořadatelem, případně prostřednictvím zpracovatele, za účelem organizace a vyhodnocení soutěže a zaslání výhry. Doba zpracování údajů je ohraničena lhůtou od poskytnutí údajů do uplynutí jednoho (1) roku od ukončení doby konání soutěže (doba potřebná k doručení výher a vyhodnocení soutěže Pořadatelem).

Pořadatel zpracovává údaje účastníka v souladu s platnými právními předpisy, zejména zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a Nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „Nařízení“).

Poskytnutí osobních údajů pro účely soutěže je podmínkou účasti v soutěži. Odvoláním souhlasu se zpracováním údajů do doby doručení výhry účastníku má za následek vyloučení ze soutěže a ztrátu nároku na výhru.

Údaje účastníků budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálním způsobem vlastními zaměstnanci Pořadatele, anebo, pověří-li Pořadatel zpracovatele, pak jeho zaměstnanci. Pořadatel jako správce může pověřit zpracováním údajů účastníků třetí subjekt, tzv. zpracovatele. Nebudou žádní jiní příjemci údajů účastníka a údaje nebudou předávány do zahraničí (mimo Českou republiku).

Organizátor není správcem osobních údajů, v době konání soutěže a pro účely jejího vyhodnocení má postavení zpracovatele.

Soutěžící má dále právo na to, aby jeho údaje byly Pořadatelem vymazány, zejm. v případě že:

  • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;

  • soutěžící vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;

  • osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

  • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo členského státu, které se na Pořadatele vztahuje;

  • osobní údaje byly neoprávněně shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.
     

Soutěžící má dále právo na přenositelnost údajů spočívající v právu požadovat po Pořadateli osobní údaje, které se ho týkají a jež mu poskytl, v běžně čitelném formátu. Osobní údaje v takové formě může soutěžící předat jinému správci anebo požadovat jejich předání po Pořadateli.

Další důležité podmínky soutěže:

Pořadatel si vyhrazuje právo ze závažných důvodů soutěž zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na Profilu Pořadatele.

Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Pořadatel tímto nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Pořadatele než uvedená v těchto pravidlech. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy při přenosu dat elektronickými prostředky.

Výsledky soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. Konečné rozhodnutí o sporných otázkách je vždy na Pořadateli.

Právní vztahy z těchto pravidel vyplývající se řídí právem České republiky.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům a textem úplných pravidel soutěže platí znění těchto úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených spotřebitelům je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Facebook a nijak s ní nesouvisí. Účastníci soutěže jsou srozuměni s tím, že poskytují své informace Pořadateli a nikoliv sociální síti Facebook.

Zapojením do soutěže berou účastníci na vědomí, že jim z tohoto titulu nevznikají jakékoliv právní nároky vůči společnosti Facebook, resp. že společnost Facebook je od jakýchkoliv závazků v dané souvislosti plně osvobozena.

Úplná pravidla soutěže jsou dostupná na Profilu Pořadatele.

V Semilech, dne 2. 12. 2021

bottom of page